บัญชีสวย

บริการตรวจสอบบัญชี

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบเพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป

         การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์คือ ... ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้รับทราบข้อมูล อย่างเพียงพอ 

         ขอบเขตของงานบริการ 
1. ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี 
3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
สำนักงานของเรายึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบตรงตามกำหนดเวลาจัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้งานออกมามี คุณภาพที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็น ปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรและที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท บัญชีสวย จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ    094-441-6155 ,  02-057-0695  E-mail :   pretty2professional@gmail.com